Accueil › Nos missions
La prévention

Depuis 1992, l' Association  effectue gratuitement et bénévolement, auprès des mineurs  des interventions pédagogiques de prévention dans les établissements scolaires et les centres de loisirs.

S' ajoutent à ces actions, la commémoration de la CIDE, avec les journées d' nformations des droits de l'enfant,le  20 Novembre de chaque année.

La Présidente soutient les adolescents du Lycée ARAGO  dans leur  lutte contre la prostitution des enfants et prèsente annuellement un débat-échanges "non à la prostitution des enfants" auprès des adolescents

LA PREVENTION AUPRES DES JEUNES ENFANTS

L’information, de leurs droits, de l’existence de la maltraitance et de la violence, est apportée aux enfants, en accord avec les divers partenaires: les responsables des structures éducatives et de loisirs, avec les Agréments Educatifs,

* L’objectif

Faire connaître leurs droits essentiels, se respecter mutuellement, reconnaître les risques, savoir dire non dans des situations désagréables ou douloureuses, repérer la personne de confiance.
Connaître le rôle de la Justice : répression et protection, la loi et les interdits.

Reconnaître l'existence de la maltraitance et de la violence est une nécessité.

En parler en milieu scolaire, extrascolaire et périscolaire  est une obligation morale, pour apprendre à maîtriser l' élan vital, reconnaître le risque, respecter "l'autre" et demander le respect pour soi !.

" la prévention, le prédiagnostic sont essentiels..., ainsi qu' une sensibilisation commune aux enseignants de maternelle, aux chefs d'établissements, aux enseignants du primaire..."

Dr Chantal GUENIOT (DRISS)

* Le lieu des Interventions

En milieu scolaire, extrascolaire, peri-scolaire, les actions de prévention de la maltraitance et de la volence, sont incontournables et prioritaires pour la protection des mineurs.

Auprès des jeunes adultes, futurs parents...,afin de repèrer les signes prédictifs et avérés de la maltraitance et ne pas rester seuls à connaître les révélations et décider en équipe.

* Le mode d’information

Les échanges avec le responsable de la structure et l’équipe éducative précèdent toujours la rencontre avec les élèves.

Après une information sur la CIDE, la lecture des supports vidéos structurent visuellement, dans une ambiance sécurisante et instructive, les situations à risque pour ces mineurs. Ces échanges sont suivis d' une reprise de contact, pour le ressenti, l’évaluation immédiate et à long terme, avec l’équipe de la structure éducative.

La Prévention pour les adolescents et adultes  L ' information  repose sur le même principe que pour les enfants plus jeunes.

Les échanges sont adaptés à la maturité des participants en présence d'un avocat, d'un médecin et d'une psychologue. Ils ont lieu auprès des enfants scolarisés dans les Cours PRIMAIRES, ELEMENTAIRES et MOYENS en Français et en Catalan

Le département des PYRENEES ORIENTALES, est un  département transfrontalier entre la CATALOGNE  NORD en FRANCE et la CATALOGNE Sud en ESPAGNE : La langue catalane est un lien très fort entre ces deux territoires.

L' Association intervient dans les "Bressola"classes bilingues,  en langue catalane.

La PREVENCIÓ PELS INFANTS  de  8 A 12 ANYS

 

La informació sobre maltractament és aportada als infants en acord amb els responsables de les estructures educatives amb els consentiments educatius de la Direcció Departamental de la Joventut i dels esports i del Rectorat de l’acadèmia de Montpeller.

L’objectiu en direcció dels infants és de :

-        fer conèixer llurs drets essencials

-        fer conèixer l’existència del maltractament i els diferents tipus

-        fer-los reconèixer el risc

-        a prendre a dir “no” en situacions desagradables

-        ensenyar-los a ser independents i identificar la persona de confiança

-        fer conèixer el paper de la Justícia, allò que és prohibit

El lloc de les intervencions

El medi escolar, extraescolar, les accions de Prevenció del Maltractament i de la Violència són ineludibles i prioritàries per la protecció dels menors

Prendre contacte amb el responsable de l’establiment i els professors per intercanviar les coneixences sobre el tema.

La manera d’informar

Els intervinents s’identifiquen davant dels infants, i els sol·liciten amb el fi de comparar llurs coneixences i de permetre intercanvis sobre les qüestions plantejades pels infants. Aquesta manera permet de continuar amb ells fins arribar a « la paraula » llibre i d’ informar-los dels objectius a atènyer.

Els mitjans pedagògics

S’utilitzen després els intercanvis verbals i estructuren visualment, de manera púdica, a un ambient tranquil·litzador, però instructiu, les situacions de risc per aquests menors.

Diferents suports pedagògics són utilitzats i adaptats a l’edat dels infants :

El DVD de Prevenció, l’acordionista : « aprens a escoltar-te » és utilitzat per els infants de  l’edat de 7 a 10 anys. Aquest suport ha rebut el vist-i-plau de l’Educació Nacional.

L’Associació distribueix marques pagines indicant el N° Verd local i una llista explicativa dels tipus de Maltractament.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ

1 Identificació breu dels conferenciants

. s’adapta a l’edat dels menors : el nom del  conferència és suficient

. el paper personal tingut de l’adult present a l’associació

2 Nomenament de l’associació

. N° verd de l’Associació, distribució de punts de llibre.

. recordatori breu de l’acció  quotidiana : escolta, acollida, orientació, acompanyament

. N° nacional 119 mes llunyà, no acollida ….

3 El diàleg

. interpel·lació de cadascun dels menors presents pels seus noms (excepte si la classe és important, diran els seus noms cada vegada que dialogaran)

. demanar-los de dir quins són els Drets dels infants, i algunes dades eventualment a més del desvetllament dels menors presents.

Escriure a la pissarra els drets enunciats pels infants o bé encartellar progressivament els dibuixos

continguts dins la bagul pedagògica i adaptats als drets i redefinir junts els principals drets.

Reconèixer l’existència del maltractament i definir junts tots els tipus desprès d’haver escrit a la pissarra les seves « paraules »

Distribució de la llista dels maltractaments

4 Algunes nocions a no oblidar

. els secrets :

o   agradables, desagradables per els adults

o   entre menors dins una situació de perill

o   la caixa de secrets a l’escola

Els jocs perillós : mocador, els apostes, joc trampa per un sol mentre que els altes joguen.

L’extorsió dins l’escola i a fora, covardia dels extorsionistes

Els perills d’Internet…

5 Deixar un temps sense paraules d’adult !

Un guirigall pot instal·lar-se o bé qüestions poden ploure, quedar atents a qualsevol iniciativa de  part dels infants.

6 Passar  vídeo

Sense comentari, deixar sorgir qüestions eventuals mentre o desprès, però poc discurs !Agrair i dir a reveure als infants ! Tornar a prendre contacte amb el responsable de l’establiment pel  sentit, l’avaluació immediata i a llarg termini.

 

 

 

 

Membres du Bureau Elephant Vert
Les Administrateurs et professionnels missionnés
Notre action
L'Aide aux parents labellisée REAAP
La prévention
La CIDE
CONTACTS Mineurs
CONTACTS Adultes
Lutte contre la Prostitution des mineurs